FoAreaReference

FoAreaReference —

Synopsis
struct   FoAreaReference;
struct   FoAreaReferenceClass;
FoArea*   fo_area_reference_new      (void);
void    fo_area_reference_set_bpd    (FoArea *fo_area,
                       guint new_bpd);
guint    fo_area_reference_get_bpd    (FoArea *fo_area);
void    fo_area_reference_set_ipd    (FoArea *fo_area,
                       guint new_ipd);
guint    fo_area_reference_get_ipd    (FoArea *fo_area);
void    fo_area_reference_set_sd    (FoArea *fo_area,
                       guint new_sd);
guint    fo_area_reference_get_sd    (FoArea *fo_area);

Object Hierarchy


 GObject
  +----FoObject
     +----FoNode
        +----FoArea
           +----FoAreaArea
              +----FoAreaReference

Properties


 "bpd"         guint        : Read / Write
 "ipd"         guint        : Read / Write
 "sd"          guint        : Read / Write

Description

Details

struct FoAreaReference

struct FoAreaReference;


struct FoAreaReferenceClass

struct FoAreaReferenceClass;


fo_area_reference_new ()

FoArea*   fo_area_reference_new      (void);

Creates a new FoAreaReference initialized to default value.

Returns : the new FoAreaReference

fo_area_reference_set_bpd ()

void    fo_area_reference_set_bpd    (FoArea *fo_area,
                       guint new_bpd);

Sets the "bpd" property of fo_area to new_bpd

fo_area : The FoAreaReference object
new_bpd : The new "bpd" property value

fo_area_reference_get_bpd ()

guint    fo_area_reference_get_bpd    (FoArea *fo_area);

Gets the "bpd" property of fo_area

fo_area : The FoAreaReference object
Returns : The "bpd" property value

fo_area_reference_set_ipd ()

void    fo_area_reference_set_ipd    (FoArea *fo_area,
                       guint new_ipd);

Sets the "ipd" property of fo_area to new_ipd

fo_area : The FoAreaReference object
new_ipd : The new "ipd" property value

fo_area_reference_get_ipd ()

guint    fo_area_reference_get_ipd    (FoArea *fo_area);

Gets the "ipd" property of fo_area

fo_area : The FoAreaReference object
Returns : The "ipd" property value

fo_area_reference_set_sd ()

void    fo_area_reference_set_sd    (FoArea *fo_area,
                       guint new_sd);

Sets the "sd" property of fo_area to new_sd

fo_area : The FoAreaReference object
new_sd : The new "sd" property value

fo_area_reference_get_sd ()

guint    fo_area_reference_get_sd    (FoArea *fo_area);

Gets the "sd" property of fo_area

fo_area : The FoAreaReference object
Returns : The "sd" property value

Properties

"bpd" (guint : Read / Write)

"ipd" (guint : Read / Write)

"sd" (guint : Read / Write)