FoPropertyPadding

FoPropertyPadding —

Synopsis
struct   FoPropertyPadding;
struct   FoPropertyPaddingClass;
FoProperty* fo_property_padding_new     (void);
FoProperty* fo_property_padding_get_initial (void);

Description

Details

struct FoPropertyPadding

struct FoPropertyPadding;


struct FoPropertyPaddingClass

struct FoPropertyPaddingClass;


fo_property_padding_new ()

FoProperty* fo_property_padding_new     (void);

Creates a new FoPropertyPadding initialized to default value.

Returns : the new FoPropertyPadding.

fo_property_padding_get_initial ()

FoProperty* fo_property_padding_get_initial (void);

Get an instance of the property with the correct initial value.

Returns : An instance of the property.